airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Om Pissassarfik 

Pissassarfik er et landsdækkende handicapcenter i Sisimiut, som tilbyder faglig vejledning, rådgivning, kurser, undervisning og træning i forhold til fysiske, psykiske, tale-sproglige og kognitive handicap.

Tilbuddet er rettet mod personer med handicap (børn og unge såvel som voksne), pårørende til personer med handicap og fagpersoner, som arbejder med området.

Pissassarfik samler en række fagspecialer på ét sted og giver dermed mulighed for helhedsorienterede løsninger, vidensudvikling og -deling på tværs af faggrupper.

Formålet med centeret er at forbedre livskvaliteten for borgere med handicap samt forbedre mulighederne for en meningsfuld tilværelse. I henhold til ICF*retningslinjer og FN’s Handicapkonvention er vi i tæt dialog med borgeren med henblik på at fastlægge en individuel og realistisk målsætning.

Det er et grundlæggende princip for Pissassarfik, at et forløb tager udgangspunkt i og implementeres i borgerens hverdag.

Når du er hjemme igen, skal du selv følge op på og vedligeholde træningen og de nye færdigheder, du eller dit barn har opnået.

*ICF er en international standard rettet imod det hele menneske med fokus på krop, aktivitet og deltagelse

MENNESKET OG HANDICAPPET

Når man taler om handicap, tales der ofte om en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. På Pissassarfik foretrækker vi at tale om mennesket og de udfordringer, det har. Det er nemlig ikke kun handicappet, der definerer mennesket, mennesket definerer også handicappet. Vores målsætning er at støtte op om det enkelte menneske og dets relationer - med henblik på at give den enkelte de bedste forudsætninger for at mestre sine udfordringer. Derfor tilrettelægger vi et forløb, der er tilpasset den enkelte og de udfordringer, som denne står med, for i sidste ende er det den enkelte, der skal finde en vej igennem livet med sine udfordringer.

Har du f.eks. fået en dropfod efter en blodprophjerneblødningskade i hjernen, handler det ikke kun om at give dig en dropfodsskinne. Det handler også om at tage hånd om de problemstillinger, der følger med at have et handicap. Det kan være gangbesvær, nedsat arbejdsevne, depression osv.

Pissassarfik ønsker at leve op til FN’s Handikapkonvention

Formålet med denne konvention er at fremme, beskytte og sikre muligheden for, at alle personer med handicap fuldt ud kan nyde alle menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder på lige fod med andre, samt at fremme respekten for deres naturlige værdighed. Personer med handicap omfatter personer, der har en langvarig fysisk, psykisk, intellektuel eller sensorisk funktionsnedsættelse, som i samspil med forskellige barrierer kan hindre dem i fuldt og effektivt at deltage i samfundslivet på lige fod med andre.
Fra FN’s Handikapkonvention, artikel 1: